# خدا

زندگی

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست امتحان ریشه هاست ریشه هم هرگز اسیر باد نیست زندگی چون پیچکیست انتهایش میرسد پیش خدا  
/ 62 نظر / 22 بازدید