# بی_دین

نمـــــــــــــــــــــــــی دانــــــــــــــــــــــــم چــــــــــــــــــرا؟

نمیدانم چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد بشـــر تغییر حالت میــدهـــد خونخـــوار میگردد به وقت بی نـــــیازی میـــنوازد طبل بی دیـــنی به وقت تنگ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 17 بازدید