شب تار

گریدو سوزد وافروزد و خاموش شود

هر که چون شمع بخندد به شب تار کسی

به یقیین دست در آغوش نگارش ببرند

هر که یک بوسه ستاند ز لب یار کسی

/ 2 نظر / 36 بازدید
صبا ن

[لبخند] به خوابم از ان نرود چشم خسته ام تا صبح كه همچو مرغ شب افسانه گوي خويشتنم